Chalmers Skrivguide

Sifferuttryck

Siffror och tal - bokstäver eller ej?  

Det finns en hel del regler kring hur siffror och tal ska hanteras i text. Det är också vissa skillnader mellan engelska och svenska vilket är viktigt att ha i åtanke när du t.ex. använder engelska källor i en text som skrivs på svenska. 

Många gånger är siffror och beräkningar i fokus i teknisk text och då rekommenderas att sifferuppgifter skrivs med siffror, men i andra sammanhang skrivs siffror i löpande text antingen med siffror eller bokstäver. Kanske har du hört att små tal skrivs med bokstäver medan tal över 12 skrivs med siffror. Det är ingen etablerad regel men väl en fungerande tumregel.

Följande uppställning ger en översikt av några riktlinjer för hantering. Längst ned på sidan finner du källor som mer utförligt redogör för skrivregler kring siffror. 


Alltid med siffror

Oftast med siffror 

Oftast med bokstäver

Decimaltal och sammanhang där precision och exakthet är viktigt

3,141592

Bråktal 

½   ¼  eller en fjärdedel       

(siffror för att visa på exakthet)                                           

Stora tal där precision inte är primärt  

Närmare tio tusen studenter är inskrivna 

men

Antal inskrivna studenter är  9 989

Efter förkortningar, enhetsbeteckningar och symboler 

kl. 8.00    kl. 15.00

se fig. 4

8 st.

600 kr.

85 %

Numrering och högre ordningstal, utgåvor 

2 utgåvan

Klass 7

nr 63 

den 32:a omgången 

23:e årsmötet

Vid s.k. substantiveringar av tal

slå två fyror, tvåa i Göteborgsvarvet, tvåmålsskytt 


Vid vissa sammansättningar tredubbelt, tusentals, femfaldig
tredubbelt, tusentals, femfaldig


Adresser  (gatunummer, postnummer) telefonnummer

Hörsalsvägen 8

031 - 772 10 00 

SE- 412 96 

77 Massachusetts Avenue


Som inledning i en mening 

Tjugo gruvprojekt har beviljats.        

men

Antal gruvprojekt som beviljats är 20. 

För tydlighets skull är det bättre att inte inleda en mening med xxx siffror

1843 upptäcktes grundämnet erbium

Grundämnet erbium upptäcktes 1843

Hur skrivs siffror med siffror och bokstäver?

Siffror och tal kan skrivas med siffror, med bokstäver eller med en kombination av siffror och bokstäver.

Det är sammanhanget som avgör. Nedan beskrivs några kortare riktlinjer om hur siffror skrivs. 

 

Tal skrivna med siffror 

För att lättare urskilja större tal brukar man gruppera talet i tresiffriga grupper (tusenavgränsare),  sorterat från höger. Till exempel:   234 567,  32 771,   1 500

Notera att mellanslag ska användas för grupperingen. Det går inte att ha punkt eftersom punkt används som decimaltecken på engelska. På svenska används komma: 

  Pi π avrundas i dagligt bruk till 3,14159

  Pi  π is approximated as 3.14159

Som synes ovan ordnas decimaltal inte efter principen om tresiffriga grupper 

  3, 141 592   3,141592

Tal skrivna med bokstäver 

När tal skrivs med bokstäver skrivs lägre tal, under hundra, i ett ord

  fyrtionio, sjuttiofem

Större tal med avrundade hundra- och tusental kan skrivas som flera ord

  fyrtionio miljoner, fem hundra, fem hundra tusen, tjugo miljoner tre hundra tusen

Är tusen- och hundratalen i en sammansättning bör de skrivas ihop dock, t.ex.

  femhundralapp, tusenårig  


Tal med siffror och bokstäver 

Sätt bindestreck mellan siffror och bokstäver om tal skrivs med både och (sammansättningar med tal)

  80-talet, 100-årig, 50-årsjubileum

Om det följer en måttenhet efter siffran sätts bindestrecket där. Till exempel

  typ 2-diabetes, 10 ml-bägare, 100 W-lampa


Källor
Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet) (2008) Svenska skrivregler. Stockholm. Liber AB.
TNC (2004) Skrivregler för svenska och engelska från TNC. Stockholm Terminologicentrum TNC.