Huvuddelen

Huvuddelen, det vill säga kapitlen mellan inledning och avslutning, utgörs vanligtvis av teori, metod, resultat, och diskussion. Vissa litteraturstudier och även mindre omfattande rapporter, till exempel kursrapporter där uppgiften är att kortfattat redogöra för ett visst fenomen, har dock inte alltid den kapiteldispositionen.

Innehållet i huvuddelen kan ordnas på olika vis, enligt olika så kallade dispositionsprinciper. Dispositionsprinciperna har beskrivande benämningar såsom tematisk, kontrastiv, kronologisk, emfatisk disposition m.fl. och utnyttjas efter funktion.  Det går med andra ord inte att säga vilket som är rätt sätt att disponera akademiska rapporter. Det som avgör hur innehållet ska disponeras är innehåll, syfte och texttyp i en intrikat relation.

Innehållet i rapporten ska disponeras så att det gynnar läsningen. Det betyder att du sällan återger information i den ordning du samlat in den.  Om du t.ex. läst elektroniska källor först och sedan tryckta böcker är det inte säkert att det bästa är att återge innehållet i den ordning du läste dem. innehållet ska kategoriseras, grupperas och återges på ett logiskt vis.

Läs mer om hur rapporter kan struktureras under Struktur och sammanhang.