Föreläsning 4: Diskussionskapitlet – Argumentera, diskutera och resonera

Ges i läsperiod 4 (exakt datum publiceras i januari).  Anmäl dig via bokningslänken.

Den fjärde föreläsningen i serien har som mål att diskutera vilka språkliga och kommunikativa faktorer som bidrar till att göra ett kandidatarbete trovärdigt, informativt och effektivt. Föreläsningen belyser exempelvis skillnaden mellan att enbart redogöra för alla delar som ingår i ett projekt, respektive att använda material på ett mera medvetet sätt för att presentera och argumentera för ett visst resultat, föra en diskussion om kopplingar mellan resultat för att slutligen nå en viss slutsats.

Som alltid i kommunikativa processer gäller det att finna en balans mellan skribenters avsikter och läsares förväntningar. Därför innehåller föreläsningen även inslag som pekar framåt mot den slutliga inlämningen av kandidatarbetet och processen att förbereda oppositionsarbetet inför presentationsdagarna i juni. Föreläsningen hänger nära samman med alla de tidigare föreläsningarna och betonar vikten av kritiskt läsande, resultathantering och sammanhang i text.

Bilder från föreläsningen: om argumentation och diskussion, inklusive Toulmin-modellen, för att testa styrka, hållbarhet och relevans i argument och  diskussion finns tillgängliga här. (Och här kommer bilderna om inledningens retoriska funktion att finnas, samt bedömningskriterierna om innehåll och förståelse, inkl. argument).


Artikeln ”How to Write an Effective Discussion” av Dean R. Hess vänder sig till studenter och forskare inom medicin men kan med fördel läsas som en konkret vägledning till att utforma och skriva ett bra diskussionskapitel inom andra områden.

”How to Write an Effective Discussion”