Enkel checklista rapport

Följande punkter kan du använda som underlag för att stämma av din rapport före inlämning.

 

Titelsida 

 – Bör vara detaljerad och informativ

 – Bör ha alla nödvändiga detaljer (namn, datum, kurs, lärosäte)

 – Illustrationer bör hålla rimlig nivå samt komplettera titeln

Sammandrag

– Sammandraget bör innehålla syfte, metod, undersökning och resultat

– Stilen i sammandraget bör vara anpassad till en bred publik (stilnivå, fackspråk)

– Sammandraget bör vara en fristående text som förtydligar titeln

Innehållsförteckning

Bör ge en översiktlig  bild av rapportens innehåll

Samtliga rubriker och rubriknivåer bör finnas med, samt sidnummer

Inledning

Inledningen bör innehålla bakgrund, syfte, frågeställning, (metod)

Huvuddel

Samtliga rubriker bör följas av text

Rubrik och tillhörande text bör stämma överens

Sammanhangsmarkörer bör utnyttjas för att förbättra läsbarheten

Styckeindelningen ska vara rimlig och korrekt

Avslutande del

– Avslutningen bör innehålla en utvärderande diskussion kring materialet i huvuddelen

– Ofta vill man skapa någon form av återkoppling till inledningens problemställning eller syfte

Illustrationer och källor

– Samtliga illustrationer bör numreras, förses med informativa rubriker och förankras i texten

– Om illustrationen inte är ett original (din egen) ska källa anges

– Källreferenser bör följa ett konsekvent system (APA, IEEE m.fl)

– Källförteckningen måste vara fullständig och utformad enligt gällande källreferenssystem

Övrigt

– Korrekturläs texten. Kontrollera stavning och eventuella skrivfel. Tips! läs texten högt och läs varandras texter,