Figurer och tabeller

Visuell information i form av grafer, bilder, diagram, tabeller och annan grafik kan med fördel användas i rapporter. Visuell information används inte istället för text utan som ett sätt att illustrera, förtydliga eller exemplifiera det som sägs i den löpande texten. Det är därför av stor vikt att kommentera tabeller och figurer och annan visuell information på ett utförligt sätt. För samtliga figurer och tabeller gäller att de hanteras enligt följande:

  • Numrering: Numrera figurer och tabeller löpande.
  • Rubrik: Beskriv innehållet och ange för läsaren vad som ska uppmärksammas i bilden.
  • Ange källa: Om det inte är din egen bild eller figur ska källa anges.
  • Förankring: Referera till figuren eller tabellen i den föregående löpande texten

Exempel tabell:

Universitet och högskolerådet (UHR) rapporterar fortsatt många ärenden och ansökningar av bedömning av utländska utbildningar (UHR 2016). Som framgår av tabell 1 nedan har antalet ansökningar om bedömning ökat med 27-28 procent sedan 2014 . Tabellen visar att antalet ärenden i princip dubblerats sedan 2012.

Tabell 1. Antal inkomna ansökningar till UHR om bedömning av utländsk utbildning (UHR, 2016)

År 2012 2013 2014 2015
Inkomna ansökningar till UHR om bedömning 11 600 13 895 18  001 22 874
Tabellen förankras i textens resonemang genom en hänvisning samt förses med

– Numrering

– Tabellrubrik

– Källreferens

 

Exempel figur:

[…] i digital form. Kabel-tv är endast ett av flera distributionssätt för ljud- och bildsändning som innefattas av begreppet ”tv” (se figur 4 ). 

Figur 4. Begreppet ”TV” utifrån indelningsgrund och generisk relation (Datatermgruppen, 2014)

////////////////////////////////////////////////////

Figuren förankras i textens resonemang genom en hänvisning samt förses med1

– Numrering

– Figurtext

– Källreferens

 

Figurer har figurtext nedanför figuren medan tabeller har tabellhuvud ovanför tabellen.

Obs! Ange alltid källa och var noga med att endast använda bilder och grafik som du har tillåtelse för. Läs mer på Chalmers Biblioteks informationssidor om upphovsrätt om regler kring copyright och vad som gäller för användning av bilder i rapporter. I  bibliotekets guider för referenssystem finns information om bilder och figurhantering. Du kan också fråga på biblioteket om du är osäker på vad som gäller.

Figurers och tabellers källor anges på samma sätt som textens övriga källor i källförteckningen.