Diskussion

En akademisk rapport belägger och visar med stöd av källor hur något förhåller sig för att sedan i diskussionskapitlet vrida och vända på det och se vad det betyder. I diskussionskapitlet förklaras och kommenteras huvuddelens kapitel. Det finns utrymme för ett lite vidare resonemang även om de naturvetenskapliga gränserna är förhållandevis snäva och kraven på koppling till huvuddelen är tydliga.

Det finns en risk att diskussionskapitlet blir en sammanfattning och det är inte meningen. Det är därför viktigt att utnyttja och referera till de tidigare delarna i rapporten, och inte upprepa dem. Resonera kring denna ”kända” information och lyft fram intressanta delar och mönster i helheten.

Typiska formuleringar i huvuddelens kapitel fastslår

Följande beräkning ger..,
Av resultatet framgår att…,
Det är en signifikant skillnad mellan a och b i det att…,
En statistisk analys genomfördes…,
kraften beräknas till, underlaget består av
.

Diskussionskapitlet
 kommenterar snarare:

det är intressant att…,
rimligtvis beror a på..,
den tydliga ökningen kan bero på.

Beakta följande när du skriver diskussionskapitlet:

  • Vad betyder er studie? Förtydliga det  du vill att läsaren ska förstå efter att hen har läst er rapport.
  • Vad visar resultatet i förhållande till inledningens syfte eller frågeställning? Finns det tilägg att göra? Förtydliganden?
  • Vad kan du se nu som du inte tidigare såg?  Vilka mönster kan skönjas? Vad det något som överraskade dig? Lyft fram det oväntade och förklara på vilket sätt det oväntade, och det väntade  resultatet,  är intressant.
  • Modifiera dina påståenden, det vill säga reglera styrkan i uttalanden.

Länktips: På Karolinska institutet finns en frasbank med vanliga beståndsdelar i diskussionskapitel och dess språkliga utformningar.