Passiv eller aktiv?

Verb kan vara aktiva eller passiva. Den grammatiska benämningen för detta är passiv eller aktiv diates.  Passiv är enkelt uttryckt verbets s-form, t.ex. hälldes, mättes, beräknas m.fl. , och passivformen gör att subjektet är föremål för verbhandlingen, snarare än upphov till det.  Till exempel:

Aktiv  Programmet beräknar avståndet kontinuerligt. Subjekt i meningen är ’programmet’ och det är subjektet som utför handlingen (beräkningen) i den här meningen; ’programmet’ är upphov till handlingen.
Passiv  Avståndet beräknas kontinuerligt. Subjekt i meningen är ’avståndet’ men det är inte subjektet som utför handlingen (beräkningen) i den här meningen. Passivkonstruktionen gör att ’avståndet’ är föremål för, eller resultat av handlingen snarare än utförare.

Varför passiv?

Val av passiv/aktiv i den akademiska rapportens olika delar brukar motiveras med riktlinjer för rapportens stilistiska utformning, och med praxis. Kanske har du hört att man ”inte får skriva jag eller vi” i rapporten och därför bör använda passiv form. Det är inte fel, men ändå inte helt korrekt uttryckt. Däremot blir texten många gånger mer stringent och  landar bättre inom konventionerna för texttypen om den inte utformas som  ”gruppens berättelse”  vilket kan undvikas med passivformer.

Jämför till exempel:

”När vi gjorde fältundersökningarna genomförde vi varje mättillfälle två dagar i följd. De första flödesmätningarna gjorde vi tredje och fjärde mars. Då såg vi att några vattendrag fortfarande var istäckta och därför kunde vi inte mäta upp flödet i alla i alla provpunkter.”

med omskrivning i passivform:

Vid fältundersökningarna genomfördes varje mättillfälle under en tvådagarsperiod. De första flödesmätningarna gjordes den tredje och fjärde mars. Vid det tillfället var några vattendrag fortfarande istäckta och flödet kunde därför inte mätas upp i alla i alla provpunkter.

I det senare exemplet står ”innehållet i centrum”. Gruppen har lyfts ur texten och det viktiga innehållet, det som läsaren är intresserad av,  står i fokus.

Passiv eller inte?

Verb i passivform kan kombineras med andra verb och därmed ge uttryck för olika tempus, t.ex.:

Kvävetransporter hade inte kunnat utföras.

   Arbetet har initierats av kommunen.

   Vid provtagning används pH-indikatorer.

   Värdet ska mätas om två år.

Det finns också verb i s-form som inte uttrycker passiv, t.ex. hoppas, andas m.fl. (Dessa verb kallas ”deponens.”)

Verbformer återkommer i några av kapitlen i denna skrivguide. Läs mer om passiv-/aktivkonstruktioner till exempel i avsnittet om tempus.

Intresserad av verb och grammatik? Passivkonstruktioner är komplext och intressant ur flera aspekter. Inom språkvetenskapen finns en hel del forskning om den här typen av grammatiska konstruktioner.  Under Läs mer om språk finns tips på vidare läsning.