Att hantera källor

Källreferenser är karaktäristiska för akademiska texter på ett helt annat sätt än i andra texttyper. En akademisk text utan referenser, med för få referenser eller med felaktigt utformade referenser drar med textens intryck och antyder ytlighet och fel fokus i behandlingen av ämnet. Det finns alltså en tydlig korrelation mellan hur källreferenser används i en akademisk text och läsarens uppfattning om kvaliteten på den aktuella texten.

Källreferenser markerar vad som är eget och andras

I en akademisk text har referenser en funktion genom att de erkänner någon annans arbete och hjälper läsaren att skilja författarens påståenden från andras påståenden. En annan person har lagt ned, ofta ansenlig, tid på att studera ett fenomen, en process, eller liknande, och genom att referera erkänns den andra personens arbete. Referenser garanterar också att den viktiga skiljelinjen mellan ”egna” och ”andras” påståenden och idéer.  I avsnittet Akademisk hederlighet kan du läsa mer om den aspekten av källhantering.

Referenser syftar till att hänvisa läsare till en källa för ett påstående. Referenser etablerar och förankrar den egna studien i ett sammanhang och visar att du har belägg för det som hävdas i texten. Det  ger dessutom en intresserad läsare en möjlighet att söka ytterligare information om det som avhandlas eller att verifiera att påståenden i texten presenteras på rätt sätt.

Var i rapporten ska källor placeras?

I en rapport finns källorna dels utspridda i den löpande texten, dels samlade i källförteckningen.  Hur de utformas  beror på vilket källreferenssystem du använder. Chalmers bibliotek har guider för systemen: APA, IEEE, och Vancouver. Vilket system som ska användas beror på ämnesområde. Hör med din handledare vad som gäller för din skrivuppgift.

Varje gång du använder dig av information som du har inhämtat i en källa, anger du det i din text. Det vill säga när du hävdar hur något förhåller sig och du använder någon annans uppgifter ska det finnas en källa som belägger ditt påstående, i den mening detta uttrycks.

Till exempel


Källreferens med författare och årtal inom parentes:

Varmvatten utgör ca 20 % av hushållens totala energiåtgång (Göteborgs Energi 2016).


Källreferens där författaren utgör en satsdel i meningen (endast årtal inom parentes):

Enligt beräkningar av Göteborgs Energi (2016) utgör varmvatten ca 20 % av hushållens totala energiåtgång.


Källan som post i källförteckningen:

Göteborgs Energi (2016) Varmvatten. Tillgänglig på http://www.goteborgenergi.se/Privat/Kundservice/Energispartips/Energiforbrukning/Varmvatten


Information om hur referenser  utformas, som i exemplet ovan, finns i Chalmers biblioteks referensguider. Under FAQ kan du också läsa mer om hantering av källor i löpande text.