Kärnmening – styckets centrala idé i en mening

Principen för ett sammanhängande stycke är att det finns en bärande tanke i stycket: ”ett stycke – en tanke”.  En kärnmening uttrycker den här tanken i en mening. De övriga meningarna i stycket utvecklar, exemplifierar, modifierar eller förtydligar kärnmeningen på annat sätt.  På så vis hålls stycket samman av en central idé.

Exempel stycke Genom att utnyttja biobränsle från trakten och andra lokala resurser tar fjärrvärmen till vara energi som annars skulle ha gått förlorad. Exempel på sådan är spillvärme från industrin, rester från skogsavverkning och avfall. Fyra femtedelar av den värme som används i de svenska fjärrvärmenäten baseras på energi som annars inte hade kommit till nytta.
Samma stycke med kärnmening markerad Genom att utnyttja biobränsle från trakten och andra lokala resurser tar fjärrvärmen till vara energi som annars skulle ha gått förlorad. Exempel på sådan är spillvärme från industrin, rester från skogsavverkning och avfall. Fyra femtedelar av den värme som används i de svenska fjärrvärmenäten baseras på energi som annars inte hade kommit till nytta.
Nästa stycke i texten Fjärrvärmeanvändningen växer stadigt i Sverige. I dag svarar fjärrvärme för omkring hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Den finns i 270 av landets 290 kommuner och levererar årligen cirka 50 TWh, vilket kan jämföras med de 65 TWh som all vattenkraft producerar under ett normalår. Tillväxttakten i fjärrvärmeutbyggnaden har under många år varit stabil och eftersom mer än åtta av tio svenskar bor i tätorter finns goda möjligheter till fortsatt utbyggnad. Det finns redan nu planer på att dels bygga ut och förtäta befintliga nät, dels bygga helt nya nät i ytterligare över 100 orter
Nästa stycke i texten med kärnmening markerad Fjärrvärmeanvändningen växer stadigt i Sverige. I dag svarar fjärrvärme för omkring hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Den finns i 270 av landets 290 kommuner och levererar årligen cirka 50 TWh, vilket kan jämföras med de 65 TWh som all vattenkraft producerar under ett normalår. Tillväxttakten i fjärrvärmeutbyggnaden har under många år varit stabil och eftersom mer än åtta av tio svenskar bor i tätorter finns goda möjligheter till fortsatt utbyggnad. Det finns redan nu planer på att dels bygga ut och förtäta befintliga nät, dels bygga helt nya nät i ytterligare över 100 orter.

Textexempel ur Svensk fjärrvärme (2005) Fjärrvärme helt enkelt! www.varenergi.se/download3897f0509.pdf

Oftas står kärnmeningen först i stycket enligt följande struktur men det kan också vara effektivt att ha inledande textbindningselement före kärnmeningen. Läs mer om  textbindning på menings- och styckenivå här.