Vetenskaplig rapport…

Rapportskrivning handlar inte om att följa en checklista utan snarare att förstå vad som förväntas av texten med avseende på läsare, kommunikationssituation, disciplin, genre, stil med mera.  Det skrivs olika typer av rapporter inom olika discipliner och kraven på utformning kan också variera mellan program och institutioner. Med det sagt ska vi i den här delen försöka beskriva hur en rapport på Chalmers ska utformas.

Med ”rapport” avses i den här delen en ”vetenskaplig rapport med ett tekniskt innehåll” och olika typer av rapporter som skrivs på Chalmers  (kandidatrapport, masteruppsats, projektrapport, labbrapport m.fl.) beskrivs i separata avsnitt.

Rapportens delar

Lite förenklat skulle man kunna säga att alla rapporter består av tre delar: en inledande del, en huvuddel och en avslutande del (de faktiska kapitlen som ingår i delarna presenteras mer utförligt under respektive rubrik). I inledningen förklaras vad rapporten handlar om, i huvuddelen avhandlas ämnet och i den avslutande delen rundas resonemanget av genom att du diskuterar och du poängterar vad som framkommit i rapporten. Delarnas olika kapitel fyller olika funktioner som tillsammans utgör en helhet.

Övergripande
disposition
Funktion
Inledande del Introducerar och presenterar. I den inledande delen klargörs allt som läsaren behöver för att ta del av studien i fråga: vad det är för typ av studie, vem står bakom, hur den är upplagd och vad den syftar till osv .
Huvuddel I huvuddelen beskrivs, redogörs för och analyseras data; Det här är själva ”avhandlingen”.
Avslutande del  I den avslutande delen kommenteras och diskuteras innehållet i huvuddelen. Oftast, beroende på vad det är för typ av studie, finns en slutsats som studien landar i.
Samtliga källor listas också sist och allra sist finns eventuella bilagor (d.v.s. icke nödvändig information men värdefull information för den som är intresserad).

Hur kapitlen fördelar sig i respektive del varierar som sagt men en ungefärlig ordning kan se ut så här.

Övergripande
disposition
Delar i rapporten Funktion
Inledande del Titelsida
(förord)
Sammandrag
Innehållsförteckning
Inledning (kapitel 1.)
Introducerar och presenterar. I den inledande delen klargörs allt som läsaren behöver för att ta del av studien i fråga: vad det är för typ av studie, vem står bakom, hur den är upplagd och vad den syftar till osv .
Huvuddel Kapitel 2- n , till exempel Teori, Metod, Resultat inklusive tabeller och figurer) I huvuddelen beskrivs, redogörs för och analyseras data; Det här är själva ”avhandlingen”.
Avslutande del  Diskussion
Slutsats
Källförteckning
ev. Bilagor
I den avslutande delen kommenteras och diskuteras innehållet i huvuddelen. Oftast, beroende på vad det är för typ av studie, finns en slutsats som studien landar i.
Samtliga källor listas också sist och allra sist finns eventuella bilagor (d.v.s. icke nödvändig information men värdefull information för den som är intresserad).


Observera
att gränserna mellan huvuddel och avslutning är lite flytande. Många gånger läggs resultat och diskussion samman i ett kapitel och i vissa projekt återspeglas en mer iterativ process  i rapportens disposition. Tanken med uppställningen ovan är att visa på de övergripande funktionerna.

Att rapporter läggs upp på olika vis hänger ihop med tanken om innehållet ska styra formen och inte tvärtom.  Vilka rubriker som finns med och i vilken ordning de kommer beror på vad som avhandlas i rapporten.  Hör med din handledare om vad som förväntas finnas med.

Uppställningen nedan är varianter av den ovanstående generiska dispositionen.

Exempel på tre olika kandidatrapporters disposition (det finns alltså inte en ”kandidatarbetesmall”)

Undersökande studie
Titelsida
Sammandrag
Innehållsförteckning
1. Inledning

2. Teori
3. Insamlade mätdata

4. Simuleringsresultat
5. Diskussion
6. Slutsats
Källförteckning
Bilagor 
Utvärdering av system 
Titelsida
Sammandrag
Innehållsförteckning
1. Inledning
2. Teoretiskt ramverk
3. Metod
4. Resultat
5. Analys och diskussion
6. Slutsats och diskussioner
Källförteckning
Framtagning av prototyp
Titelsida
Sammandrag
Begreppslista
Innehållsförteckning
1. Inledning
2. Metod
3. Bakomliggande tekniker och tjänster
4. Systembeskrivning, hårdvara
5. Systembeskrivning,  programlogik
6. Resultat
7. Diskussion
7.3 Slutsatser
Källförteckning

De övergripande utmärkande dragen för delarna i en akademisk rapport beskrivs mer utförligt under respektive rubrik.