Teori

Teori – bakgrund, teoretisk referensram, litteraturstudie

Varje studie vilar på en teoretisk grund som är en viktig hjälp när läsarna ska förstå din metod, dina resultat och följa diskussionen på det sätt du vill. Teoridelen av av rapporten kan fungera som utförlig bakgrund till er undersökning eller redogöra för den teori i vilken din undersökning är förankrad i. Teoridelen kan också vara en litteraturstudie d.v.s. en översikt av vad som finns skrivet om ditt ämne. 

Ingen undersökning eller forskning existerar i ett vakuum. det är din uppgift som rapportförfattare att ge läsarna en teoretisk grund att stå på. Den här grunden är utgångspunkten för läsarna när de ska värdera metod- och materialval på det sätt du vill, förstå dina resultat på det sätt du vill eller följa din tankegångar och tolkningar av resultaten i diskussionen och slutsatserna på det sätt du vill.

I teoriavsnittet visar du tydligt hur det som rapporten handlar om förhåller sig till tidigare forskning eller andra undersökningar inom området. Om du upplever att det inte finns något sådant arbete att förhålla sig till har du antagligen inte letat tillräckligt i de informationsdatabaser som finns tillgängliga (be gärna en bibliotekarie om hjälp). Om det verkligen inte finns någon forskningslitteratur som behandlar just det som rapporten handlar om kanske det finns beskrivningar med utgångspunkt i teori eller tillämpning från ett närliggande område som kan vara till hjälp. Beskriv då hur det som din rapport handlar om knyter an till eller påverkas av det angränsande områdets teori eller tillämpning.

Gör inte misstaget att försöka ge en alltför vid eller för utförlig teoretisk översikt för att visa att du har läst mycket inom området. Fokusera på teori med utgångspunkt i rapportens syfte och ha i åtanke vad läsaren behöver veta för att följa med i de efterföljande kapitlen.