Dispositionsprinciper

Rapportstruktur enligt IMRaD 

Det finns olika sätt att ordna innehållet i en rapport. Variationen beror på vilken disciplin du skriver inom, t ex kemi, datateknik, eller teknisk fysik. Det beror också på vilken typ av undersökning eller laboration som ska presenteras i rapporten.  Många rapporter, men långt i från alla (!) inom teknik och naturvetenskap följer emellertid en grundläggande struktur som brukar kallas för  IMRaD, som är en akronym som står för ”Introduction, Method, Results and Discussion”.

IMRaD: Introduction, Method, Results and Discussion. Ett vanligt sätt att ordna en vanligt förekommande undersökande studie. IMRaD avser funktioner i texten och motsvarar inte (nödvändigtvis) kapitelrubriker.

IMRaD-dispositionen är en enkel indelning där ett ämne först introduceras varefter det redogörs för hur studien har gjorts (metod). Därefter redogörs för resultatet och slutligen diskuteras studien. I:et i IMRaD, Introduction, ska i förstås som både inledning och introduktion till ämnet, d.v.s. ett inledningskapitel och ett efterföljande kapitel med någon form av teorigenomgång eller litteraturöversikt.

Inledningen är ett slags ”läsarservice” med flera viktiga funktioner såsom frågeställning, syfte, och avgränsning.  Men före inledningen får läsaren annan viktig information genom titelsidan, sammandraget (”abstract”), innehållsförteckning, och eventuellt förord och ord- eller termlista. Metodavsnittet kan utformas på olika sätt (oftast beroende på studiens karaktär) men dess huvudsakliga funktion är naturligtvis att redogöra för hur du gick tillväga, d.v.s. vad du gjorde och varför du gjorde just så. I resultatkapitlet presenteras resultatet av studien på ett överskådligt vis och i bearbetad form, ofta med hjälp visuell information i form av tabeller och figurer. I diskussionskapitlet diskuterar du resultatet mot bakgrund av andra resultat/tidigare forskning och utvärderar och tolkar det, och i den avslutande delen  lägger du fram en slutsats eller rundar av på annat sätt. Samtliga studier har en tydlig teoretisk förankring, ett slags plattform som hjälper läsaren att förstå dina antaganden, resultat och diskussion på det sätt som du avser. Teoridelen kan placeras både före och efter metodavsnittet.

IMRaD avser funktioner i texten och motsvarar inte (nödvändigtvis) kapitelrubriker. Här finns ett exempel på innehållsförteckningar med IMRaD-struktur med funktions- respektive innehållsrubriker.