Rapportens syfte

Ett tydlig formulerat syfte är en viktig del i en vetenskaplig rapport. Syftet hänger ihop med den frågeställning eller problemformulering  som ligger till grund för studien. I syftet ska det framgå tydligt vad rapporten handlar om och ringa in vad läsaren kan förvänta sig av rapporten.

Syftet vänder sig till läsaren och bör alltså inte uttrycka något om kursen eller uppgiften i fråga utan helt och hållet ha innehållet i fokus. Oftast står syftet under en separat rubrik i inledningen i rapporter, men ibland är det ett stycke utan rubrik i inledningen (oftare i vetenskapliga artiklar).

Exempel

Projektet syftar till att undersöka hur nya professionella roller och funktioner i byggsektorn utvecklas samt om och hur de utmanar rådande struktur, kultur och beteendemönster inom byggindustrin. Studien fokuserar särskilt på modellsamordnarens roll och funktion som ledare och kunskapsbärare. Studien ringas in ytterligare, vid behov, i Avgränsningar, som oftast är skilt från syftet.
ur: Bosch-Sijtsema, P. och Glusch, P. (2017) Expertstöd eller byggare? Modellsamordnarens roll och funktion som ledare och kunskapsbärare i byggprocessen. Göteborg: Chalmers University of Technology.