Specifika kommateringsregler

”Kommatera för att underlätta läsning och förståelse”

Rekommenderad princip för kommatering i svenska kallas tydlighetskommatering.  Det är en förhållandevis enkel princip jämfört med den tidigare satskommateringen men den kan sägas ställa lite krav på skribentens språkkänsla. Det finns också en hel del regler för kommatering. Läs mer om några av dem nedan.

Syftet med tydlighetskommatering är att underlätta för läsaren att tolka din text korrekt. Nedan följer några exempel på kommateringsregler som utgår från den principen. De tillämpas för att förtydliga hur information i en mening hänger ihop. Det går inte att säga att kommateringen styrs av vissa ord men det finns situationer där det är nödvändigt att sätta ut komma på en viss plats i meningen, eller där meningens betydelse påverkas av kommatering.  Det handlar t.ex om meningens längd och hur informationen i meningens olika led hänger samman. Det finns också några mer strikta kommateringsregler som rör betydelse och vissa fasta konstruktioner

Betydelseskiljande komma

Oftast handlar kommatering om att underlätta läsningen men det finns fall när betydelsen avgörs på komma. Till exempel:

Mikrokontrollen var en mindre funktionell modell med begränsat lagringsutrymme. Den här mikrokontrollen är inte så funktionell.
Mikrokontrollen var en mindre, funktionell modell med begränsat lagringsutrymme.
Den här mikrokontrollen är liten och funktionell. Genom att sätt ett komma mellan mindre och funktionell blir inte mindre bestämning till funktionell utan till modell.
Föreläsaren tittade på studenten som kom för sent och stängde dörren. Studenten stänger dörren.
Föreläsaren tittade på studenten som kom för sent, och stängde dörren. Föreläsaren stänger dörren.

Det bästa är förstås att inte formulera sig så att det hänger på ett kommatecken. Ett tips är att tänka på kommatering som en minipaus i meningen och läsa meningen högt. Då kan du höra om det saknas ett komma för betydelsens skull.

Parentetiskt inskott

Om du vill inflika något i en mening, till exempel en förklaring, ska detta inskott omgärdas av kommatecken. Det kallas för parentetiskt inskott och fungerar just som en parentes i meningen.  Se till exempel första meningen i detta stycke samt följande exempel:

Mikrokontrollen har, trots begränsat lagringsutrymme, mycket god funktionalitet.

Många av dokumenten, på samtliga plattformar, har brister i polaritet på laddkontakten.

Med SSH kan man, utan att ha fysisk kontakt med enheten, ladda upp ny programkod och kompilera programmet.

Ett parentetiskt inskott, som i de här exempelmeningarna, kan man lyfta ut ur meningen utan att den blir ofullständig.

Kommatering och samordning

Sätt ut komma i uppräkningar och andra fall där kommatecknet ska fungera som utlämnade  ”och”, ”eller” m.fl. Till exempel:

Inandning av formaldehyd kan orsaka yrsel, huvudvärk, heshet och tryck över bröstet.                                                              

En nukleotid innehåller någon av kvävebaserna adenin, guanin, cytosin eller tymin.

I de här meningarna fungerar kommatecknet som ett ”och” .

Långa och korta satser

Komma sätts vanligtvis inte ut mellan (bi)satser som som är samordnade med ”och” (eller med annan konjunktion,d.v.s. bindeord: men, fast, eller m.fl.) men om det är långa satser kan ett komma underlätta förståelsen av meningen. Det är alltså inte fel att sätta komma före ”och”. Exempelvis:

Den här typen av implementeringsverktyg är av oerhörd stor betydelse för utvecklaren, och ett bra verktyg kan understödja och rationalisera utvecklingen på plattformen och därmed bidra med både effektivitet vad gäller kodprestanda och tidsåtgång.                                                      

Det finns flera fördelar med den angivna ordningen och med manualen. Om användaren t.ex. läser manualen innan hen öppnar och tar del av klippet går det lättare att identifiera stegen som redogörs för i diagrammen, och det blir också lättare för användaren att ta sig till den del som innehåller önskad informationstext.

En lång och lite krånglig mening vinner förvisso oftast på att delas upp i två meningar, men ett komma före ett långt led som inleds med till exempel ”och” eller ”men” kan förtydliga för läsaren hur meningen ska utläsas.