Resultatdel

I resultatdelen beskriver du  resultat från  t ex, analyser, intervjuer eller experiment.

I resultatdelen av rapporten beskriver du resultat(en) av dina undersökningar i form av t ex observationer och datorstödda analyser/mätningar eller laborativa experiment.

Ordna resultaten: generellt före specifikt eller viktigast först. När du funderar över i vilken ordning dina resultat i resultatdelen bäst presenteras kan du använda olika strategier. Två bra strategier som du kan välja är (i) utgå ifrån generella resultat för att därefter gå in på specifika resultat, eller (ii) utgå från det du uppfattar som det mest intressanta resultatet och beskriv sedan övriga resultat i ”viktighetsordning”.

Visa att delresultat hänger ihop och utgör en helhet.

Eftersom resultatet ofta består av olika delresultat är en viktig uppgift för dig att visa hur olika delresultat hänger samman och hur de hjälper till att besvara de frågor eller lösa de problem som har presenterats i inledningen. På så sätt försöker man bygga upp en sorts argumentation i syfte att göra arbetet intressant, relevant och trovärdigt.

 Beskriv dina resultat med numrerade figurer och tabeller som är väl integrerade med den löpande texten och har figur- eller tabelltext.

 Återge gärna dina resultat med hjälp av någon form av visuell information t ex figurer, tabeller, och liknande, men det är viktigt att du kompletterar all visuell information med tillräckliga kommentarer för att belysa resultatets värde; förutsätt alltid att dina läsare förstår mindre av den visuella informationen än du tror – på så sätt försäkrar du dig om att du verkligen förklarar hur figuren eller tabellen ska förstås.

Språket i resultatdelen är oftast aktivt och nedtonat, d. v. s. undviker alltför starka påståenden, och använder presens eller imperfekt. Tempus i resultatdelen varierar mellan presens och imperfekt – var konsekvent om det inte finns retoriska skäl för ett tempusskifte. Använd helst av allt aktiva satser snarare än passiva meningar när du skriver.  Var också försiktig med hur du beskriver resultat(en); alltför starka, omodifierade påståenden upplevs ofta som oseriösa och ovetenskapliga.