Peer Response

Peer Response innebär att någon, som är en representant för din tänkta läsare, läser din text och ger dig kommentarer, och du läser och kommenterar någon annans text. Det innebär att du får feedback från en läsare men även att du kommer att se din egen text med andra ögon när du erfar hur någon annan har arbetat med innehåll, struktur och meningar.

Peer Respons och Peer Review är angränsande begrepp där Peer Review främst avser förfarandet att sakkunniga bedömer en texts akademiska kvaliteter

Att få återkoppling på sin text under själva skrivandet är viktigt för att veta att man är på rätt väg. Det är ofta svårt att förhålla sig objektiv till sin egen text vilket gör att det är lätt att missa felaktigheter eller svårtydda delar. Lika ofta är det svårt att veta hur effektiv texten är eller hur en läsare uppfattar innehållet i texten.

Grundtanken i Peer Response är att en eller flera läsare ger konstruktiva kommentarer på din text i olika skeden under skrivprocessen. På så sätt kan du få kommentarer på textens innehåll, dess läsbarhet, logiken i resonemangen, textstruktur och textbindning eller den övergripande organisationen. Språk och stil, ordval och precision är andra aspekter du kan få återkoppling på.

Arbetet med Peer Response bör vara utformat på ett sådant sätt att man fokuserar på det som är särskilt viktigt beroende på var i skrivprocessen man befinner sig. I början är det ofta mest relevant att titta på vilket innehållsfokus texten ska ha och på hur du tänker dig strukturera texten. Senare i processen är det också viktigt att ta hänsyn till mer ytliga aspekter såsom skrivfel, stavning och syftningsfel.

Här finns ett exempel på underlag att använda till Peer Response. Tänk på att Peer-instruktioner utformas på olika sätt beroende på texttyp och specifika kursmål, och beroende på när i skrivprocessen responsen utförs.


Mer om Peer Response för förstärkt lärande i högre utbildning:

What do student writers get from effectively run peer response workshops?” Sida med bra översikt av de många fördelarna med Peer Reponse, inkl. användbara länkar att utgå från i responsarbetet. Från Center of Writing på University of Minnesota.

Yalch, Matthew & Vitale, Erika & Ford, J.. (2019). Benefits of Peer Review on Students’ Writing. Psychology Learning & Teaching. DOI: 10.1177/1475725719835070.