Sammandrag

Sammandraget (eng. Abstract) är en kort text som sammanfattar hela rapporten på en halv sida. Det är en oerhört viktig text eftersom den många gånger är avgörande för om läsaren faktiskt kommer att läsa just din text.  Följande ska finnas med i sammandraget:

  • studiens frågeställning eller syfte (problemformulering om sådan finns)
  • metod – vad det är för typ av studie, hur har resultatet tagits fram? 
  • resultat – vad studien visar
  • slutsats – vad ni kommit fram till.  

Det är också brukligt att sammandraget inleds med en mycket kort introduktion i form av en mening eller två om det sammanhang i vilket studien ska förstås.  Se exemplet nedan.

Exempel sammandrag Delar och funktioner i sammandraget 
There is a lack of structured methodologies to support stakeholders in accessing the sustainability aspects for e-waste management. Moreover, the increasing volume of electronic waste (e-waste) and the availability of  auto-mated e-waste treatment solutions demand frequent reconfigurations of facilities for efficient e-waste management.  To fill this gap and guide such ongoing developments, this paper proposes a novel methodological framework to enable the assessing, visualizing and comparing of sustainability impacts (economic, environmental and social) resulting from changes applied to a facility for e-waste treatment.  The methodology  encompasses several methods, such as discrete event simulation, life cycle assessment and stake- holder mapping. A newly-developed demonstrator for sorting e-waste is presented to illustrate the application of the framework. Not only did the methodology generate useful information for decision making, but it has also helped identify requirements for further assessing the broader impacts on the social landscape in which e-waste management systems operate. These results differ from those of previous studies, which have lacked a holistic approach to addressing sustainability. Such an approach is important to truly measure the efficacy of sustainable e-waste management. Potential future applications of the framework are envisioned in production systems handling other waste streams, besides electronics. Inledning: en kortkort bakgrund som också visar vikten av den här studien.

Syftet med den här studien

Metod: redogör för hur skribenterna gått
tillväga för att få fram sitt resultat,  vilka (forsknings)metoder som ligger till grund för studien.
Resultatkort om vad studien visar, vad resultatet blev.

Slutsats: en tanke ur rapportens diskussion och slutsats, en kort kommentar om resultatet och något om nästa möjliga steg.

Exempel ur: Barletta, Larborn et al. (2016) Towards an Assessment Methododology to Support Decision Making for Sustainable Electronic Waste Management Systems: Automatic Sorting Technology. Sustainability 8 (1). Doi: 10.3390/su8010084.

odr.chalmers.se kan du söka efter rapporter och se hur sammandrag utformats i ex-arbeten och kandidatrapporter som publicerats på Chalmers.

Sammandraget är fristående text som ger en översikt av hela rapporten. Det är ”en text om en text”. Försök att ha med (minst) en mening från varje kapitel.