Sifferuttryck

Siffror och tal – bokstäver eller ej?  

Det finns en hel del regler kring hur siffror och tal ska hanteras i text. Det är också vissa skillnader mellan engelska och svenska vilket är viktigt att ha i åtanke när du t.ex. använder engelska källor i en text som skrivs på svenska.

Många gånger är siffror och beräkningar i fokus i teknisk text och då rekommenderas att sifferuppgifter skrivs med siffror, men i andra sammanhang skrivs siffror i löpande text antingen med siffror eller bokstäver. Kanske har du hört att små tal skrivs med bokstäver medan tal över 12 skrivs med siffror. Det är ingen etablerad regel men väl en fungerande tumregel.

Följande uppställning ger en översikt av några riktlinjer för hantering. Längst ned på sidan finner du källor som mer utförligt redogör för skrivregler kring siffror.

Alltid med siffror
Decimaltal och sammanhang där precision och exakthet är viktigt
3,141592

Efter förkortningar, enhetsbeteckningar och symboler (observera mellanrummet mellan siffra och enhet, på svenska)
kl. 8.00    kl. 15.00
se fig. 4
8 st.
600 kr.
85 %

Adresser  (gatunummer, postnummer) telefonnummer
Hörsalsvägen 8
031 – 772 10 00
SE- 412 96
77 Massachusetts Avenue

Oftast med siffror
Bråktal
½   ¼  eller en fjärdedel
(siffror för att visa på exakthet)

Numrering och högre ordningstal, utgåvor
2 utgåvan
Klass 7
nr 63
den 32:a omgången
23:e årsmötet

Oftast med bokstäver
Stora tal där precision inte är primärt
Närmare tio tusen studenter är inskrivna
men
Antal inskrivna studenter är  9 989

Vid s.k. substantiveringar av tal
slå två fyror, tvåa i Göteborgsvarvet, tvåmålsskytt

Vid vissa sammansättningar
tredubbelt, tusentals, femfaldigtredubbelt, tusentals, femfaldig

Som inledning i en mening
Tjugo gruvprojekt har beviljats.
men
Antal gruvprojekt som beviljats är 20.

För tydlighets skull är det bättre att inte inleda en mening med siffror:
1843 upptäcktes grundämnet erbium
Grundämnet erbium upptäcktes 1843

Hur skrivs siffror med siffror och bokstäver?

Siffror och tal kan skrivas med siffror, med bokstäver eller med en kombination av siffror och bokstäver.

Det är sammanhanget som avgör. Nedan beskrivs några kortare riktlinjer om hur siffror skrivs.

Tal skrivna med siffror 

För att lättare urskilja större tal brukar man gruppera talet i tresiffriga grupper (tusenavgränsare),  sorterat från höger. Till exempel:   234 567,  32 771,   1 500

Notera att mellanslag ska användas för grupperingen. Det går inte att ha punkt eftersom punkt används som decimaltecken på engelska. På svenska används komma:

Pi π avrundas i dagligt bruk till 3,14159

  Pi  π is approximated as 3.14159

Som synes ovan ordnas decimaltal inte efter principen om tresiffriga grupper

3, 141 592   3,141592

Tal skrivna med bokstäver 

När tal skrivs med bokstäver skrivs lägre tal, under hundra, i ett ord

fyrtionio, sjuttiofem

Större tal med avrundade hundra- och tusental kan skrivas som flera ord

fyrtionio miljoner, fem hundra, fem hundra tusen, tjugo miljoner tre hundra tusen

Är tusen- och hundratalen i en sammansättning bör de skrivas ihop dock, t.ex.

femhundralapp, tusenårig

Tal med siffror och bokstäver 

Sätt bindestreck mellan siffror och bokstäver om tal skrivs med både och (sammansättningar med tal)

  1900-talet, 00-talet, 100-årig, 50-årsjubileum

Om det följer en måttenhet efter siffran sätts bindestrecket där. Till exempel

  typ 2-diabetes, 10 ml-bägare, 100 W-lampa

Källor

Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet) (2008) Svenska skrivregler. Stockholm. Liber AB.

TNC (2004) Skrivregler för svenska och engelska från TNC. Stockholm Terminologicentrum TNC.