Tempus

Tempus är en böjningskategori hos verb som gör att en handling förläggs i tid (nu, då eller senare).  Det går inte att säga vilket tempus som ska användas i en text men det finns en del konventioner kring tempus i en rapports olika kapitel,  i teknisk och vetenskaplig text. Liksom andra drag i texten varierar också bruk av tempus mellan olika discipliner.

Tabellen nedan visar tendenser för variation av tempus i en rapports olika delar (Swales och Feak, 2012).  (Inledning omfattar även teorikapitel  (se vidare under Dispositionsprinciper.)

Inledning Metod Resultat Diskussion Slutsats
Presens Hög Låg Varierar Hög Hög
Imperfekt (dåtid) Låg Hög Varierar Låg Låg

Tempus i rapportens inledande del

Som tabellen visar är presens (nutid) vanligast i inledningen, t.ex.:

Byggbranschen är en av Sveriges största industrier
Tensider är kemikalier som söker sig till…
Intressekonflikter ligger ofta till grund för

Men det går också att växla mellan presens och imperfekt, i samma stycke, t.ex.:

Byggbranschen är en av Sveriges största industrier…   För 50 år sedan arbetade över 45 procent… 
Tensider är kemikalier som söker sig till…   Kemikalieinspektionen angav tidigare att…
Intressekonflikter ligger ofta till grund för.. .Under 1990-talet utbröt mer än….

Tempus i rapportens metoddel 

I metodkapitlet är imperfekt (dåtid) oftast vanligast eftersom det i Metod och Genomförande handlar om att återge vad som har gjorts, t.ex.:

Proven utfördes med hjälp av
Ljusmikroskopet användes vid första tillfället
PH-värdet justerades inte i denna fas

Som exemplen visar är det också vanligt med passivkonstruktioner i metoddelen.

Tempus i resultatdelen

I resultatkapitlet varierar tempus mellan presens och imperfekt. Det går också att byta tempus mellan och till och med inom meningar, t.ex.:

I det första testet bildades marginellt fler….  Storleksfördelningen var likartad
En sammanställning av resultatet visar att majoriteten av de tillfrågade är positiva till digitalisering. Dock anger flertalet av befälen att…
Efter 28 dagar hade PH-proven förändrats i samtliga storlekar vilket indikerar att 

Vanligtvis vill man försöka undvika tempusbyte, förstås, vilket beror på att tempus spelar roll och det kan lätt bli otydligt om om växlingarna kommer för tätt. Det hänger i sin  tur ihop med textens koherens och kohesion (sammanhang).

Tempus i  diskussionskapitlet 

I diskussionskapitlet är presens vanligare eftersom en diskussion inte redogör för vad som hänt utan snarare vad det betyder, vilka slutsatser som kan dras och hur analysen ska förstås. t.ex.:

Det är tydligt att…
En orsak kan vara att 
Troligtvis kan detta härledas till de många…
Nackdelen med metoden är dock att initialfasen är….

Läs mer om diskussions- och andra kapitels särdrag under respektive del i En vetenskaplig rapport .

Det enda tempus man vill försöka undvika är egentligen futurum*. I tidiga texter, planeringsrapporter,  kan det finnas en del ’kommer att’ och ’ska’ men i den färdiga rapporten finns inget kommer att. Då är allt genomfört och klart och redovisas på bästa anpassade sätt för läsaren .

*Finns  det futurum i svenskan? Svenska akademiens källor är motsägelsefulla. Enligt SAOL, Svenska Akademiens ordlista är futurum ”tempusform för framtid” men enligt SO, Svensk Ordbok utgiven av Svenska Akademien är futurum ”verbform som uttrycker framtid, förekommande i vissa språk t.ex. franska (men inte svenska)”.

Helt klart är dock att ”framtid” uttrycks på svenska med t.ex.

  • Ska + infinitiv (ska mäta)
  • Kommer att + infinitiv (kommer att mäta)
  • Presens + tidsindikation (Programmet mäter värdet vid nästa veckas högtryck)