Termer och begrepp

Genom att arbeta aktivt med termer, och särskilt termers definitioner, ökar skärpan i ditt fackspråk

Att utbilda sig till ingenjör handlar till stor del om att lära sig förstå vad termer och begrepp inom teknik och naturvetenskap innebär; terminologi och fackspråk utgör på ett sätt nyckeln för att tillgodogöra sig kunskap inom ett ämnesområde. Det är också termerna som är grunden för den, av nödvändighet, precisa och exakta kommunikationen som utmärker fältets forskning och profession. Genom att arbeta aktivt med disciplinens terminologi kan du effektivt sätta dig in i komplexa ämnen och specialiserade områden.

Specifik terminologi möjliggör också en klar och entydig kommunikation. Genom att etablera och tillämpa gemensamma termer och begrepp inom olika ämnesområden blir det möjligt för studenter, forskare och yrkesverksamma att effektivt dela kunskap och erfarenhet. Dessutom underlättar gemensam terminologi samarbete och främjar en öppen dialog mellan olika experter inom teknikfältet.

Nedan finns ett urval av tekniska termsamlingar och ordlistor. Resurserna innehåller tydliga och precisa definitioner av de vanligaste termerna inom olika tekniska områden. Ta för vana att slå upp alla nya engelska begrepp du stöter på. Arbeta aktivt med ordlistor och slå även upp ord du känner igen och känner till. Googla inte fram svenska termer som du behöver engelsk motsvarighet till; slå upp dem i pålitlig ordlista.

Wordfinder
I lexikonverktyget Wordfinder finns ordlistor inom del flesta tekniska områden, t.ex kärnenergi, hållfasthet, informationssäkerhet, geoteknik m.fl.) Det finns också engelska-svenska allmänna lexikon, lexikon på  andra språk samt en modul med skrivregler på svenska.   Länken till Wordfinder (online) finns på Chalmers biblioteks startsida, i Databaser, under W.

         

IT-ord är Computer Swedens  och IDG:s lista med IT-termer på engelska och svenska. 
   

Rikstermbanken innehåller ca 130 000 termer från  olika fackspråk. Det är Sveriges nationella termbank som förvaltas av Språkrådet.

IATE – Interactive Terminology for Europe. Det är EU:s terminologidatabas. .

Observera att det i omfattande två- eller flerspråkiga termsamlingar förstås är viktigt att  välja rätt översättning av termen i fråga. Kontrollera termens källa och kontext. En och (tillsynes) samma term  ha olika betydelser inom  olika fält.