Titelsidan

På titelsidan ska rapportens titel framgå tydligt. Utöver titel bör det också stå författarnas namn, datum, program,  lärosäte samt kurs- eller uppgiftsinformation.

Titeln bör vara utförlig och beskrivande och ge läsaren en tydlig bild av vad rapporten avhandlar.  Är titeln (för) kort blir den lätt vag. Exempelvis:

 Titel  Kommentar
Byggnadsprogram Det framgår vad rapporten handlar om men inte mycket mer.
Byggnadsprogram som informationsbärare i  byggprocessen: en fallbeskrivning av kvarteret Åttan Här framgår det vilken aspekt av byggnadsprogram som avses samt att rapporten också omfattar en fallstudie.

Titel och undertitel

Vanligt är att rapporttitlar, som lätt blir långa, tudelas med underrubrik.

I en tvåradig titel anger den första delen vad som avhandlas medan undertiteln specificerar och ringar in rapportens innehåll ytterligare.  Till exempel:

Värdering av risker för en relativt opåverkad ytvattentäkt

  Modellering av Rådasjön med stöd av inaktiveringsstudier och mikrobiell källspårning

En utförlig titel ökar också chansen att rapporten når sina läsare genom att den helt enkelt innehåller fler möjliga träffar för databassökningar.

Nyckelord

Många gånger anges nyckelord i en vetenskaplig rapport eller artikel (vanligtvis placerade efter sammandraget). En effektiv och utförlig titel innehåller rapportens nyckelord. Till exempel:

Titel Nyckelord
”Influence of nano additives on mechanical properties and reliability of interconnects made by electrically conductive adhesives on elastic substrates for printed electronics application” Electrically conductive adhesives,
mechanical properties,
nano additives,
printed electronics,
reliability of interconnects
  
J. Sitek, M. Koscielski, Y. Zhang, J. y. Fan, S. Ma and J. Liu, ”Influence of nano additives on mechanical properties and reliability of interconnects made by electrically conductive adhesives on elastic substrates for printed electronics application,” 2014 15th International Conference on Electronic Packaging Technology, Chengdu, 2014, pp. 151-154.
doi: 10.1109/ICEPT.2014.6922625

Sökresultat med nyckelord:

Utformning av titelsida
Kortare dokument har inte alltid en separat titelsida; kraven varierar beroende på kontext och på  konventioner inom din disciplin. Chalmers har mallar för kandidat- och examensarbeten med  detaljerade anvisningar för grafisk utformning av titelsida och rapporten i övrigt. De finns att tillgå på  resp. institution.

Chalmers logotyp    ska inte användas i kursrapporter och liknande. I ex-arbetet och kandidatarbetet kan logotypen användas. De finns som del av de grafiska mallarna.

Obs!  Skriv inte ditt personnummer på titelsidan. Du kan ange  födelsedatum men inte alla 10 siffror.